สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต ส่งคนไทยในคูเวตเดินทางกลับประเทศไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต ส่งคนไทยในคูเวตเดินทางกลับประเทศไทย

2 มิ.ย. 2564

44 view
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยฝ่ายกงสุลได้อำนวยความสะดวก ในการจัดส่งคนไทยในคูเวตจำนวน 9 คน เดินทางกลับประเทศไทยด้วยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR1083 เพื่อไปต่อเครื่องเที่ยวบินที่ QR836 เดินทางกลับประเทศไทย โดยจะถึงกรุงเทพฯ ในวันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 13.15 น.
เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ตรวจเอกสารประกอบการเดินทางและหนังสือรับรองของผู้โดยสาร อำนวยความสะดวกในการ Check-in ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสายการบิน รวมทั้งแจกหน้ากากอนามัยและถุงมืออนามัยให้แก่คนไทยด้วย
ผู้โดยสารคนไทยจำนวน 9 คน ประกอบด้วยแรงงานไทยที่สิ้นสุดสัญญาจ้าง พนักงานนวดสปา และคู่สมรสข้าราชการ
การจัดเที่ยวบินพิเศษครั้งนี้เป็นการจัดเที่ยวบินพิเศษ ครั้งที่ 19 โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต ได้ส่งคนไทยกลับประเทศแล้วรวมทั้งสิ้น 811 คน ในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับความร่วมมือและการประสานงานเป็นอย่างดียิ่งจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศของไทย ในการนำคนไทยในคูเวตร่วมเดินทางกลับประเทศไทยโดยเที่ยวบินดังกล่าว

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ