การขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต

การขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ธ.ค. 2565

| 1,159 view

การขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต


ขั้นตอนที่ 1
: โทรศัพท์/WhatsApp หมายเลข +965 6071 9888 เพื่อนัดหมายเวลาล่วงหน้า

ขั้นตอนที่ 2 : เตรียมเอกสารประกอบการทำหนังสือเดินทาง ดังต่อไปนี้

        สำหรับผู้บรรลุนิติภาวะ
              * กรณีขอทำหนังสือเดินทางครั้งแรก  
                        - บัตรประชาชนฉบับจริง
              * กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย
                        - บัตรประชาชนฉบับจริง
                        - ใบแจ้งความ
              * กรณีหนังสือเดินทางหมดอายุ
                        - บัตรประชาชนฉบับจริง
                        - หนังสือเดินทางเล่มเดิม (หากมี) 

         สำหรับผู้ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  
              เอกสารประกอบการทำหนังสือเดินทางของผู้ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เกี่ยวข้องกับเอกสารของผู้ปกครอง และมีหลายกรณี ได้แก่
              กรณีที่ 1 - มารดา-บิดา อยู่ด้วยกัน (อาจจะจดหรือไม่ได้จดทะเบียนสมรส แต่มีอำนาจปกครองบุตรร่วมกัน)
              กรณีที่ 2 - มารดา-บิดา หย่าร้าง
              กรณีที่ 3 - มารดา-บิดา จดทะเบียนสมรสแต่แยกกันอยู่ (ติดต่ออีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้)
              กรณีที่ 4 - มารดาเป็นผู้เลี้ยงดูบุตร ไม่ได้จดทะเบียนสมรสและแยกกันอยู่ (ติดต่ออีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้)
              กรณีที่ 5 - บิดาเป็นผู้เลี้ยงดูบุตร ไม่ได้จดทะเบียนสมรสและแยกกันอยู่ (ติดต่ออีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้)
              กรณีที่ 6 - บุคคลที่ 3 เป็นผู้ปกครอง (ติดต่อมารดาและบิดาไม่ได้)
              กรณีที่ 7 - จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม

              รายละเอียดเอกสารประกอบการขอหนังสือเดินทางของผู้ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ในกรณีต่าง ๆ ข้างต้น อยู่ในเอกสารแนบท้ายหน้านี้ (ชื่อเอกสาร RTE Kuwait New Passport)

ขั้นตอนที่ 3 : ข้อมูลคำร้องขอมีหนังสือเดินทางจะถูกส่งไปยังกรมการกงสุลเพื่อทำการผลิตเล่มหนังสือเดินทาง จากนั้นจะส่งมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ ทางถุงเมล์การทูตเพื่อมอบแก่ผู้ร้องต่อไป ซึ่งระยะเวลาในการผลิตหนังสือเดินทางและส่งเล่มมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ ดังกล่าวจะใช้เวลาประมาณ 3 - 4 สัปดาห์ จึงไม่ควรวางแผนเดินทางก่อนได้รับหนังสือเดินทางเล่มใหม่

ขั้นตอนที่ 4 : ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง (รับเฉพาะเงินสด)
                  - อายุหนังสือเดินทางไม่เกิน 5 ปี  จำนวน 10 ดีนาร์คูเวต
                  - อายุหนังสือเดินทางไม่เกิน 10 ปี  จำนวน 15 ดีนาร์คูเวต

ขั้นตอนที่ 5 : เมื่อหนังสือเดินทางเล่มใหม่ถูกส่งมาถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ แล้ว เจ้าหน้าที่จะส่งข้อความ/โทรศัพท์แจ้งให้ผู้ร้องทราบเพื่อมารับหนังสือเดินทางเล่มใหม่

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต
19 ธันวาคม 2565

 

 

เอกสารประกอบ

RTE_Kuwait_New_Passport