การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต (ทีมประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2564*

การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต (ทีมประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2564*

2 มิ.ย. 2564

59 view
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 10.00 – 11.30 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวตได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต (ทีมประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2564 ทางออนไลน์ โดยมีนายปณต บุณยะโหตระ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครดูไบ นายพิชญา สายแสงจันทร์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานดูไบ นายนิรันดร หนูมา อัครราชทูต ที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด นายชาติชาย เทียมสนิท ที่ปรึกษา สำนักงานแรงงาน ณ กรุงริยาด และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมการประชุม
ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับภาพรวมของคูเวต สถานการณ์การเมือง สถานการณ์โควิด ผลกระทบของโควิดต่อเศรษฐกิจคูเวต การฉีดวัคซีนป้องกันโควิดของทางการคูเวตที่เริ่มฉีดให้แล้วแก่ประชาชนจำนวนประมาณ 400,000 คน การให้ความช่วยเหลือของสถานเอกอัครราชทูตฯ ต่อคนไทยในคูเวต โดยจัดส่งคนไทยกลับประเทศจำนวน 822 คน ในระยะ 9 เดือน และการส่งเสริมการค้าการลงทุนในคูเวต การส่งเสริมการท่องเที่ยวและรักษาพยาบาลในประเทศไทย การปรับทีมไทยแลนด์โดยเพิ่มบริษัทเอกชน ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และการเตรียมงานฉลองครบรอบ 60 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-คูเวต ในปี 2566

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ