สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต ส่งคนไทยในคูเวตเดินทางกลับประเทศไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต ส่งคนไทยในคูเวตเดินทางกลับประเทศไทย

4 มี.ค. 2564

133 view
 
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เอกอัครราชทูต ณ คูเวต พร้อมด้วยกงสุลและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดส่งคนไทยในคูเวตจำนวน 21 คน เดินทางกลับประเทศไทยด้วยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR1089 เพื่อไปต่อเครื่องเที่ยวบินที่ QR836 เดินทางกลับประเทศไทย โดยจะถึงกรุงเทพฯ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12.40 น.
เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ตรวจเอกสารประกอบการเดินทางและหนังสือรับรองของผู้โดยสาร อำนวยความสะดวกในการ Check-in ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสายการบิน รวมทั้งแจกหน้ากากอนามัยและถุงมืออนามัยให้แก่คนไทยด้วย
ผู้โดยสารคนไทยจำนวน 21 คน ประกอบด้วยแรงงานไทย พนักงานสายการบิน นักศึกษา พนักงานนวดสปา และคนไทยที่ติดตามครอบครัว
การจัดเที่ยวบินพิเศษครั้งนี้เป็นการจัดเที่ยวบินพิเศษ ครั้งที่ 17 โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต ได้ส่งคนไทยกลับประเทศแล้วรวมทั้งสิ้น 779 คน ในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับความร่วมมือและการประสานงานเป็นอย่างดียิ่งจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา และกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศของไทย ในการนำคนไทยในคูเวตร่วมเดินทางกลับประเทศ โดยเที่ยวบินดังกล่าว
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ