สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน (Hotline) +965 6071 9888 เพื่อเป็นช่องทางให้คนไทยในคูเวต และคนไทยที่เดินทางมาคูเวตเป็นการชั่วคราว

ที่ประสบความเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนอกเวลาราชการ และวันหยุดของสถานทูต