วันที่นำเข้าข้อมูล 3 ส.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 ก.ย. 2565

| 498 view

การขอทำหนังสือเดินทางไทย
1. หนังสือเดินทางธรรมดา

    1.1 การทำหนังสือเดินทางธรรมดาเล่มใหม่ E-Passport
          1.1.1 ท่านจะต้องกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มแล้วยื่นต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อตรวจสอบบุคคลต้องห้าม แล้วเจ้าหน้าที่จะจัดให้ถ่ายรูปและเก็บลายนิ้วมือ
          1.1.2 การทำ E-passport ผู้ต้องการขอทำ จะต้องมาติดต่อสถานทูตด้วยตนเองเท่านั้น กรณีบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุไม่ถึง 20 ปี) ผู้ปกครองจะต้องมาด้วย
          1.1.3 การขอหนังสือเดินทางใหม่หรือ E-passport ใช้เวลาทำการ 3 สัปดาห์โดยประมาณ
          1.1.4 ค่าธรรมเนียม 10 ดีนาร์คูเวต (รับเฉพาะเงินสด)
          1.1.5 รับยื่นเอกสาร และถ่ายรูปทุกวันทำการ (อาทิตย์-พฤหัสบดี) เวลา 08.30 - 14.00 น. 

    1.2 เอกสารที่ต้องเตรียม
          1.2.1 บุคคลที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป
                   - บัตรประชาชน
                   - หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน

          1.2.2 บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี (บิดาและมารดาต้องไปลงนามให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในวันที่ขอทำหนังสือเดินทางด้วย)

                   (1) กรณีบิดามารดาจดทะเบียนสมรส

                         - หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน
                         - บัตรประชาชน
                         - สูติบัตรไทย
                         - ทะเบียนสมรสของบิดามารดา 
                         - เอกสารประจำตัวของบิดา/มารดา (บัตรประชาชน หรือ Passport) 
                   (2) กรณีบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส
                         - หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน
                         - บัตรประชาชน
                         - สูติบัตรไทย
                         - ใบปกครองบุตร หรือ ป.ค.14
                         - เอกสารประจำตัวของบิดา/มารดา (บัตรประชาชน หรือ Passport) 
                   (3) กรณีบิดามารดาได้จดทะเบียนหย่าเเล้ว
                         - หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน
                         - บัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้าน
                         - สูติบัตรไทย
                         - ใบหย่าของบิดามารดา
                         - ใบปกครองบุตรหรือ ป.ค.14 หรือ บันทึกการหย่าที่ระบุผู้มีอำนาจในการปกครองบุตร
                         - เอกสารประจำตัวของบิดา/มารดา (บัตรประชาชน หรือ Passport)

          1.2.3 กรณีบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี บิดาและมารดาต้องไปลงนามให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในวันที่ขอทำหนังสือเดินทาง เว้นแต่เข้ากรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

                   (1) กรณีบิดาหรือมารดา หรือทั้งบิดาและมารดาไม่สามารถไปลงนามให้ความยินยอมได้ : ให้บุคคลที่ไม่สามารถไปลงนามให้ความยินยอมฯ ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ทําหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ (ยกเว้นกรณีที่ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ที่บิดาและมารดาไม่สามารถไปลงนามให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้ ให้ทําหนังสือมอบอํานาจให้บุคคลอื่น (ที่บรรลุนิติภาวะ (อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)) เป็นผู้พาผู้เยาว์ไปยื่นคําร้องขอทําหนังสือเดินทางเพิ่มเติมจากหนังสือยินยอมฯ ข้างต้นพร้อมบัตรประชาชนฉบับจริงของผู้รับมอบอํานาจ)
                   (2) กรณีผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรม : ให้ผู้รับบุตรบุญธรรมเป็นผู้ลงนามให้ความยินยอมฯ พร้อมกับทะเบียนการรับบุตรบุญธรรมและบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริงของผู้รับบุตรบุญธรรม 
                   (3) กรณีบิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิต : ให้บิดาหรือมารดาที่ยังมีชีวิตมาลงนามให้ความยินยอมฯ พร้อมกับใบมรณบัตรของอีกฝ่ายหนึ่ง และบัตรประชาชนฉบับจริงของบิดาหรือมารดาแล้วแต่กรณี 
                   (4) กรณีอื่นๆ ที่จะต้องมีคําสั่งศาลซึ่งระบุชื่อผู้มีอำนาจปกครอง เช่น 
                         ก) กรณีทั้งบิดาและมารดาเสียชีวิต ให้ผู้ปกครองที่มีชื่อระบุตามคําสั่งศาลเป็นผู้ลงนามให้ความยินยอมฯ พร้อมกับคําสั่งศาลฯ และบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริงของผู้มีอํานาจปกครองตามคําสั่งศาล
                         ข) กรณีบิดาหรือมารดาผู้เยาว์เป็นชาวต่างชาติมิได้จดทะเบียนสมรสและไม่สามารถตามหาอีกฝ่ายหนึ่งมาให้ความยินยอมได้ ให้ผู้ปกครองที่มีชื่อระบุตามคําสั่งศาลเป็นผู้ลงนามให้ความยินยอมฯ พร้อมกับคําสั่งศาลฯ และบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริงของผู้มีอํานาจปกครองตามคําสั่งศาล
                         ค) กรณีบิดามารดามิได้จดทะเบียนสมรสแต่บุตรอยู่ในความดูแลของบิดาฝ่ายเดียวมาโดยตลอดและไม่สามารถติดต่อมารดาได้ ให้ผู้ปกครองที่มีชื่อระบุตามคําสั่งศาลเป็นผู้ลงนามให้ความยินยอมฯ พร้อมกับคําสั่งศาลฯ และบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริงของผู้มีอํานาจปกครองตามคําสั่งศาล
 
2. หนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary Passport)
    หนังสือเดินทางชั่วคราวมีอายุ 1 ปี และไม่สามารถต่ออายุในเล่มเดิมได้ ออกให้กับบุคคลที่หนังสือเดินทางสูญหาย หรือเสียหายจนใช้การไม่ได้ หรือหนังสือเดินทางขาดอายุระหว่างอยู่ต่างประเทศ แต่มีหลักฐานประกอบการขอออกหนังสือเดินทางครบถ้วน และประสงค์จะเดินทางไปประเทศที่สามเป็นการเร่งด่วน โดยไม่อาจรอการออกหนังสือเดินทางเล่มใหม่ให้แทนได้ อย่างไรก็ดี จะต้องตรวจสอบประเทศปลายทางว่า ยินยอมให้ใช้หนังสือเดินทางชั่วคราวในการตรวจลงตรา (วีซ่า) หรือไม่
    
     2.1 หลักฐานประกอบ ในกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย

          2.1.1 ใบแจ้งความ
          2.1.2 สำเนาหนังสือเดินทางเล่มเดิม/บัตรประชาชน
          2.1.3 สำเนา I.D. กาตาร์ (หากมี)
          2.1.4 รูปถ่ายขนาดเดียวกับที่ ใช้ในหนังสือเดินทางจำนวน 3 รูป
          2.1.5 แบบฟอร์มคำร้อง จำนวน 1 ชุด
          2.1.6 ค่าธรรมเนียม 4 ดีนาร์คูเวต

    2.2 หลักฐานประกอบ ในกรณีหนังสือเดินทางหมดอายุ

          2.2.1 หนังสือเดินทางเล่มเดิม/บัตรประชาชน
          2.2.2 สำเนาบัตร Civil I.D.คูเวต
          2.2.3 รูปถ่ายขนาดเดียวกับที่ใช้ในหนังสือเดินทางจำนวน 3 รูป
          2.2.4 แบบฟอร์มคำร้อง จำนวน 1 ชุด
          2.2.5 ค่าธรรมเนียม 4 ดีนาร์ กาตาร์ริยาล

3. เอกสารสำคัญประจำตัวเพื่อใช้แทนหนังสือเดินทาง Certificate of Identity (C.I.) หากต้องกลับประเทศไทย
    3.1 หลักฐานประกอบ ในกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย
          3.1.1 ใบแจ้งความ
          3.1.2 สำเนาหนังสือเดินทางเล่มเดิม/บัตรประชาชน
          3.1.3 สำเนา Civil I.D. คูเวต (หากมี)
          3.1.4 รูปถ่ายขนาดเดียวกับที่ ใช้ในหนังสือเดินทางจำนวน 3 รูป
          3.1.5 แบบฟอร์มคำร้อง จำนวน 1 ชุด

    3.2 หลักฐานประกอบ ในกรณีหนังสือเดินทางหมดอายุ
          2.2.1 หนังสือเดินทางเล่มเดิม/บัตรประชาชน
          2.2.2 สำเนาบัตร Civil ID คูเวต
          2.2.3 รูปถ่ายขนาดเดียวกับที่ใช้ในหนังสือเดินทางจำนวน 3 รูป
          2.2.4 แบบฟอร์มคำร้อง จำนวน 1 ชุด
 

หมายเหตุ การขอทำหนังสือเดินทางประเภทอื่น ๆ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกรมการกงสุล

  4. การบันทึกหนังสือเดินทาง (Endorsement)

      หลักฐานประกอบ

          1. แบบฟอร์มคำร้อง จำนวน 1 ชุด

          2. สำเนาหนังสือเดินทางเล่มเดิม

          3. ค่าธรรมเนียม 1 ดีนาร์คูเวต (รับเฉพาะเงินสด)