สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต ส่งคนไทยในคูเวตเดินทางกลับประเทศไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต ส่งคนไทยในคูเวตเดินทางกลับประเทศไทย

14 ธ.ค. 2563

43 view

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 03.30 น. กงสุลและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดส่งคนไทยในคูเวตจำนวน 32 คน เดินทางกลับประเทศไทย ด้วยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR1087 เพื่อไปต่อเครื่องเที่ยวบินพิเศษที่ QR830 โดยจะถึงกรุงเทพฯ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 07.00 น.

เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ตรวจเอกสารประกอบการเดินทางและหนังสือรับรองของผู้โดยสาร อำนวยความสะดวกในการ Check-in ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสายการบินฯ รวมทั้งแจกหน้ากากอนามัยและถุงมืออนามัยให้แก่คนไทยด้วย

ผู้โดยสารคนไทยจำนวน 32 คน ประกอบด้วยคนไทยสาขาอาชีพต่าง ๆ ได้แก่ แรงงานบริษัทน้ำมัน แรงงานควบคุมเครื่องยนต์หนัก พนักงานนวดสปา พนักงานโรงแรม พนักงานต้อนรับของสายการบิน Kuwait Airways ผู้ที่ติดตามครอบครัวและนักศึกษาไทย

การจัดเที่ยวบินพิเศษครั้งนี้เป็นการจัดเที่ยวบินพิเศษ ครั้งที่ 13 โดยในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต ได้ส่งคนไทยกลับประเทศแล้วรวมทั้งสิ้น 708 คน ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับความร่วมมือและการประสานงานเป็นอย่างดียิ่งจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา และกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศของไทย ในการนำคนไทยในคูเวตร่วมเดินทางกลับประเทศ โดยเที่ยวบินพิเศษดังกล่าว

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ