รายชื่อประเทศ/ดินแดนที่ได้รับยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยว และสามารถพำนักอยู่ในราชอาณาจักร

รายชื่อประเทศ/ดินแดนที่ได้รับยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยว และสามารถพำนักอยู่ในราชอาณาจักร

29 ส.ค. 2563

รายชื่อประเทศ/ดินแดนที่ได้รับยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยว และสามารถพำนักอยู่ในราชอาณาจักร

ได้ไม่เกิน 30 วัน

          ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 4 มีนาคม 2562 คนต่างด้าวที่ถือหนังสือเดินทางของ 56 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ ซึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว ได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา และอนุญาตให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน  
หมายเหตุ  คนต่างด้าวที่มิใช่คนสัญชาติของประเทศดังกล่าวหรือคนไร้สัญชาติที่ถือเอกสารเดินทางสำหรับคนต่างด้าว (Travel Document for Aliens) ที่ออกโดย 56 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ ดังกล่าว จะไม่ได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา และยังจำเป็นต้องขอรับการตรวจลงตราจากสถานเอกอัครราชทูต / สถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศก่อนเดินทางมาประเทศไทย 

          คนต่างด้าวที่เดินทางมาประเทศไทยโดยได้รับยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวตามประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว จะได้รับอนุญาตให้พำนักในประเทศไทยได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน โดยจำกัดจำนวน 2 ครั้ง ต่อปีปฏิทิน เว้นแต่บุคคลสัญชาติของประเทศ บรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐอินโนีเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ และมาเลเซียที่เดินทางเข้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง หรือด่านพรมแดนที่เป็นเขตติดต่อกับพรมแดนทางบกได้เกิน 2 ครั้งต่อปีปฏิทิน จะได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน

          คนต่างด้าวที่เดินทางมาประเทศไทยโดยได้รับยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวตามประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว ต้องมีเงินหรือเอกสารที่จะพึงจ่ายหรือแลกเปลี่ยนได้เป็นมูลค่าเท่ากับอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยคนละไม่น้อยกว่า 10,000 บาท หรือครอบครัวละไม่น้อยกว่า 20,000 บาท นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับสิทธิยกเว้นการตรวจลงตราดังกล่าวนี้ หากประสงค์จะพำนักอยู่ในประเทศไทยนานกว่า 30 วัน ควรขอรับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวจากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศก่อนเดินทางมาประเทศไทย ซึ่งจะได้รับอนญาตให้พำนักได้ไม่เกิน 60 วัน และสามารถยื่นคำร้องขอขยายเวลาพำนักจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ด้วย

          สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โทร. 02-141-9889 หรือ  http://www.immigration.go.th/

 

รายชื่อประเทศ/ดินแดนที่ได้รับยกเว้นการตรวจลงตราตามประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว มีดังนี้ 

1. ราชรัฐอันดอร์รา (Andorra : Principality of Andorra)

2. เครือรัฐออสเตรเลีย  (Australia : Commonwealth of Australia)
 
3. สาธารณรัฐออสเตรีย  (Austria : Republic of Austria)  
 
4. ราชอาณาจักรเบลเยียม  (Belgium : Kingdom of Belgium)  
 
5. รัฐบาห์เรน  (Bahrain : Kingdom of Bahrain)

6. สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล  (Brazil : Federative Republic of Brazil)  (****)

7. เนการาบรูไนดารุสซาลาม  (Brunei Darussalam: Negara Brunei Darussalam)  
 
8. แคนาดา  (Canada)  
 
9. สาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic)

10. ราชอาณาจักรเดนมาร์ก  (Denmark : Kingdom of Denmark)  

11. สาธารณรัฐเอสโตเนีย (Estonia : Republic of Estonia)

12. สาธารณรัฐฟินแลนด์   (Finland : Republic of Finland)  

13. สาธารณรัฐฝรั่งเศส   (France : French Republic) 
 
14. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี   (Germany : Federal Republic of Germany) 

15. สาธารณรัฐเฮลเลนิก  (Greece : Hellenic Republic)  

16. สาธารณรัฐฮังการี (Republic of Hungary)

17. สาธารณรัฐไอซ์แลนด์  (Iceland : Republic of Iceland)
 
18. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย   (Indonesia : Republic of Indonesia) 

19. ไอร์แลนด์   (Ireland) 

20. รัฐอิสราเอล  (Israel : State of Israel)  

21. สาธารณรัฐอิตาลี  (Italy : Republic of Italy)

22. ญี่ปุ่น  (Japan) 

23. รัฐคูเวต  (Kuwait : State of Kuwait) 

24. สาธารณรัฐลัตเวีย   (Latvia : Republic of Latvia) 

25. สาธารณรัฐลิกเตนสไตน์ (Principality of Liechtenstein)
 
26. สาธารณรัฐลิทัวเนีย (Lithuania : Republic of Lithuania) 

27. ราชรัฐลักเซมเบิร์ก  (Luxembourg : Grand Duchy of Luxembourg) 

28. มาเลเซีย  (Malaysia)

29. สาธารณรัฐมัลดีฟส์ (Maldives : Republic of Maldives)

30. สาธารณรัฐมอริเชียส (Mauritius : Republic of Mauritius)

31. ราชรัฐโมนาโก (Monaco : Principality of Monaco)

32. ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์   (Netherlands : Kingdom of the Netherlands)  

33. นิวซีแลนด์   (New Zealand) 

34. ราชอาณาจักรนอร์เวย์   (Norway : Kingdom of Norway) 

35. รัฐสุลต่านโอมาน  (Oman : Sultanate of Oman)

36. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์   (Philippines : Republic of the Philippines)  

37. สาธารณรัฐโปแลนด์ (Republic of Poland)

38. สาธารณรัฐโปรตุเกส  (Portugal : Republic of Portugal) 

39. รัฐกาตาร์ (Qatar : State of Qatar) 

40. สาธารณรัฐซานมารีโน (San Marino : Republic of San Marino)

41. สาธารณรัฐสิงคโปร์   (Singapore : Republic of Singapore) 

42. สาธารณรัฐสโลวัก (Slovak Republic)

43. สาธารณรัฐสโลวีเนีย (Republic of Slovenia) 

44. ราชอาณาจักรเสปน (Spain : Kingdom of Spain)

45. สาธารณรัฐแอฟริกาใต้   (South Africa : Republic of South Africa) 

46. สาธารณรัฐเกาหลี   (Korea, South : Republic of Korea)  (****) 

47. ราชอาณาจักรสวีเดน  (Sweden : Kingdom of Sweden) 

48. สมาพันธรัฐสวิส  (Switzerland : Swiss Confederation) 

49. สาธารณรัฐตุรกี   (Turkey : Republic of Turkey) 

50. ยูเครน (Ukraine)

51. สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์   (United Arab Emirates)  

52. สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ  (United Kingdom : United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) 

53. สหรัฐอเมริกา (United States of America)

54. สาธารณรัฐเปรู (Peru : Republic of Peru)

55. ฮ่องกง (Hong Kong)

56. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Vietnam : Socialist Republic of Vietnam)

 

(****) หมายเหตุ  ประเทศไทยมีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต ราชการ และธรรมดา โดยสามารถพำนักได้ไม่เกิน 90 วัน กับประเทศบราซิล สาธารณรัฐเกาหลี และเปรู  ดังนั้น ผู้ถือหนังสือเดินทางของทั้งสามประเทศดังกล่าวจะได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา และอนุญาตให้พำนักในไทยได้ไม่เกิน 90 วันตามความตกลง (แทนที่จะพำนักได้ 30 วันตามประกาศกระทรวงมหาดไทย)